GDPR

Sem vložte podnadpis

Zpracování osobních údajů

Poskytovatel je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Poskytující zpracovává osobní údaje, které mu poskytl kupující nebo osobní údaje, které získal na základě plnění objednávky.

Poskytující zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi kupujícím a poskytujícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem poskytujícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a poskytujícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytujícího plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Poskytující uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytujícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů poskytující osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (Eshop rychle) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.

Poskytující má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb a osoby či organizace zajišťující dodání zboží.

Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e- mail poskytujícího.

Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Poskytující prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Poskytující přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Poskytující prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje kupující, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Poskytující je oprávněn podmínky zpracování osobních údajů změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň je zašle na e-mailovou adresu kupujícího, kterou mu kupující poskytl. svůj text...